Faculty of Health Sciences/Graduate School of Health Sciences/Department of Health Sciences, School of Medicine, Hokkaido University

Comprehensive Health Sciences

Rehabilitation Science Tadayoshi ASAKA / Harukazu TOHYAMA / Hiroshi MAEJIMA / Waka MURATA / Shinya SAKAI / Mika OTSUKI
Health Evaluation Takeshi SAITO / Katsuhiko OGASAWARA / Taro YAMAUCHI / Atsuko ARAKI
Health Science Management Kaoru INOUE / Koichi YOKOSAWA

 

Top of Page