Faculty of Health Sciences/Graduate School of Health Sciences/Department of Health Sciences, School of Medicine, Hokkaido University

Faculty Members

As of Mar. 1, 2023

Fundamental Nursing

Professor

Michiko YUKI / Michitaka OZAKI / Rika YANO / Naomi SUMI

Associate Professor

Naoko MIYAJIMA / Mika OTSUKI / Mikiko IWAMOTO / Miho SATO

Assistant Professor

Inaho SHISHIDO / Kazuki OHASHI

Comprehensive Development Nursing

Professor

Yasuhiko EBINA / Etsuko TADAKA

Associate Professor

Michiyo HIRANO / Yoshiko HASHIMOTO KONDO / Akemi MATSUZAWA

Lecturer

Michiko YOSHIDA

Assistant Professor

Noriyo COLLEY / Maya NAKAMURA / Kaori LITTON

Biomedical Science and Engineering

Professor / Specially Appointed Professor

Chietsugu KATOH / Tamotsu KAMISHIMA / Masayori ISHIKAWA

Associate Professor

Hiroyuki SUGIMORI / Hiroyuki TAKASHIMAHisanori FUKUNAGA

Lecturer

Yusuke MATSUYA

Assistant Professor

Kaori TSUTSUMI / Takahiro NAKAMOTO

Medical Laboratory Science

Professor

Hiroyuki YAMAGUCHI / Shu-ping HUI / Akihiro ISHIZU

Associate Professor

Sanae KAGA / Toshihiro SAKURAI / Shogo TAMURA

Lecturer

Torahiko OKUBO / Sakiko MASUDA

Assistant Professor

Yuka NISHIBATA / Yifan CHEN / Michito MURAYAMA

Rehabilitation Science

Professor

Harukazu TOHYAMA / Hiroshi MAEJIMA / Takako CHIKENJI

Associate Professor

Mina SAMUKAWA / Taisuke MIYAZAKI / Naoya HASEGAWA

Lecturer

Daisuke SAWAMURA / Kazuki YOSHIDA / Risa TAKASHIMA

Assistant Professor

Satoshi KASAHARA / Tomoya ISHIDA / Yasuyuki TAKAMATSU / Maki MIYAJIMA / Hiroki OKADA / Yuta KOSHINO

Health Sciences and Technology

Professor / Specially Appointed Professor

Koichi YOKOSAWA / Katsuhiko OGASAWARA / Taro YAMAUCHI / Atsuko IKEDA / Shu-ping HUI

Lecturer

BOMME GOWDA SIDDABASAVE GOWDA

Assistant Professor

Takaaki YOSHIMURA / DIVYAVANI

Faculty Assigned

Assistant Professor

DIBWE DYA FITA EDDY (Medical Laboratory Science)

Endowed Chair and Funded Research Departments

Department of Food and Nutrition for Health Promotion (WATANABE OYSTER)

Professor / Specially Appointed Professor

Hitoshi CHIBA / Shu-ping HUI

Associate Professor

Toshihiro SAKURAI

Specially Appointed Lecturer

Hsinjung HO

Department of Biological Response and Regulation

Professor

Michitaka OZAKI

Specially Appointed Lecturer

Sanae HAGA

Department of Emergent Neurocognition

Associate Professor

Mika OTSUKI

Specially Appointed Assistant Professor

Yuki TAKAKURA

Department of Data Health Innovation

Professor

Katsuhiko OGASAWARA

Specially Appointed Associate Professor

Teppei SUZUKI

Specially Appointed Assistant Professor

Ryuichiro UEDA

Health Innovation & Technology Center, HITEC

Director

Hitoshi CHIBA

Laboratory for Advanced Lipid Analysis

Professor

Shu-ping HUI

Associate Professor

Toshihiro SAKURAI

Lecturer

BOMME GOWDA SIDDABASAVE GOWDA

Assistant Professor

DIBWE DYA FITA EDDY / DIVYAVANI

Section of Health Network System

Professor

Katsuhiko OGASAWARA

Laboratory of Moleculer and Function Bio-Imaging

Professor

Michitaka OZAKI

Division for One-Health Studies

Professor

Katsuhiko OGASAWARA

Specially Appointed Assistant Professor

RAHEL MESFIN KETEMA

Education Research Center for Health Professionals

Director

Katsuhiko OGASAWARA

Division for Continuing Education Development and Research

Professor

Naomi SUMI

Division for Hospital Management Education Program
(Hokkaido University Hospital Management Administration (HUHMA))

Professor

Katsuhiko OGASAWARA

Top of Page