Faculty of Health Sciences/Graduate School of Health Sciences/Department of Health Sciences, School of Medicine, Hokkaido University

Staff Introduction

as of July 1st, 2019

Division of Nursing

Professor / Specially Appointed Professor

Tadashi SAGAWA / Takeshi SAITO / Yoko SATO / Michiko YUKI / Michitaka OZAKI / Taro YAMAUCHI / Rika YANO

Associate Professor

Naoko MIYAJIMA / Mika OTSUKI / Yoko ASAKA / Mikiko IWAMOTO / Naomi SUMI / Michiyo HIRANO

Lecturer

Michiko AOYANAGI / Kayo MIZOBE / Miho SATO

Assistant Professor

Noriyo COLLEY / Mami ASANO / Yuko YOSHIDA / Tomoko SHIMODA / Kengo HIRAYAMA / Maya NAKAMURA / Ryuta ONISHI

Division of Radiological Technology

Professor

Toru YAMAMOTO / Chietsugu KATOH / Hiroyuki DATE / Koichi YOKOSAWA / Katsuhiko OGASAWARA / Tamotsu KAMISHIMA / Masayori ISHIKAWA

Associate Professor

Hiroyuki SUGIMORI

Assistant Professor

Kaori TSUTSUMI / Hiroko YAMASHINA / Satoshi TAKAGI / Minghui TANG / Takaaki YOSHIMURA

Division of Medical Technology

Professor

Hiroyuki YAMAGUCHI / Shu-ping HUI / Akihiro ISHIZU

Associate Professor

Nobuo MASAUZI / Seiji TAKEDA / Sanae KAGA

Lecturer

Toshihiro SAKURAI / Torahiko OKUBO

Assistant Professor

Kazunori OKADA / Sakiko MASUDA / Zhen CHEN / Lin QIAO

Division of Physical Therapy

Professor

Tadayoshi ASAKA / Harukazu TOHYAMA / Hiroshi MAEJIMA

Associate Professor

Mina SAMUKAWA

Assistant Professor

Satoshi KASAHARA / Hiroki MANI / Tomoya ISHIDA / Yasuyuki TAKAMATSU

Division of Occupational Therapy

Professor

Shinya SAKAI

Associate Professor

Taisuke MIYAZAKI / Takako CHIKENJI

Lecturer

Daisuke SAWAMURA

Assistant Professor

Takao INOUE / Risa TAKASHIMA / Kazuki YOSHIDA / Maki MIYAJIMA

Top of Page