Faculty of Health Sciences/Graduate School of Health Sciences/Department of Health Sciences, School of Medicine, Hokkaido University

Undergraduate Faculty

As of Jan. 1, 2024

Division of Nursing

Professor

Michiko YUKI / Michitaka OZAKI / Taro YAMAUCHI / Rika YANO/ Yasuhiko EBINA / Etsuko TADAKA / Atsuko IKEDA / Naomi SUMI

Associate Professor

Naoko MIYAJIMA / Mika OTSUKI / Mikiko IWAMOTO / Michiyo HIRANO / Yoshiko HASHIMOTO KONDOMiho SATO / Akemi MATSUZAWA

Assistant Professor

Noriyo COLLEY / Inaho SHISHIDO / Kazuki OHASHI / Nozomi DETSUKA / Hironori OHINATA / Kisaki KOBAYASHI / Yunjie LUO (Specially Appointed) / Ai KAWASHIMA

Division of Radiological Technology

Professor

Chietsugu KATOH / Koichi YOKOSAWA / Katsuhiko OGASAWARA / Tamotsu KAMISHIMA / Masayori ISHIKAWA

Associate Professor

Hiroyuki SUGIMORI / Hiroyuki TAKASHIMA / Hisanori FUKUNAGA

Lecturer

Yusuke MATSUYA

Assistant Professor

Kaori TSUTSUMI / Takaaki YOSHIMURA / Takahiro NAKAMOTO

Division of Medical Technology

Professor

Hiroyuki YAMAGUCHI / Shu-ping HUI / Akihiro ISHIZU

Associate Professor

Sanae KAGA / Toshihiro SAKURAI / Shogo TAMURA / BOMME GOWDA SIDDABASAVE GOWDA

Lecturer

Torahiko OKUBO / Sakiko MASUDA

Assistant Professor

DIBWE DYA FITA EDDY / DIVYAVANI / Yuka NISHIBATA / Yifan CHEN / Michito MURAYAMA / Wei QIN / Perumalsamy PARASURAMAN

Division of Physical Therapy

Professor

Harukazu TOHYAMA / Hiroshi MAEJIMA

Associate Professor

Mina SAMUKAWA / Naoya HASEGAWA

Lecturer

Tomoya ISHIDA

Assistant Professor

Satoshi KASAHARA / Yuta KOSHINO / Yuichiro OKA

Division of Occupational Therapy

Professor

Takako CHIKENJI / Daisuke SAWAMURA

Associate Professor

Taisuke MIYAZAKI

Lecturer

Kazuki YOSHIDA / Risa TAKASHIMA / Maki MIYAJIMA

Assistant Professor

Hiroki OKADA

Top of Page